Δεν μας ξέρετε; Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε!

Ποιοί είμαστεΠοιοί είμαστεΠοιοί είμαστε
Ας γνωριστούμε!
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1931 και στεγάζεται στον ίδιο χώρο από το 1956. Το 2021 έχουμε γενέθλια! Κλείνουμε τα 90 χρόνια παρουσίας και γιορτάζουμε μαζί σας.
Το λογότυπο της επιχείρησης είναι ο ρόδακας τα τελευταία χρόνια , που συνδέεται στενά με την πόλη της Ελευσίνας καθώς αποτελεί ένα από τα ιερά σύμβολα της αρχαίας πόλεως και των Ελευσινίων Μυστηρίων. Είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλεως και της ιστορίας.
Η μακρόχρονη παρουσία μας στον χώρο στηρίζετε στην ποιότητα του χρυσού, στο σχεδιασμό, στην αυστηρή επιλογή ποιοτικών κριτηρίων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στο έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (γεμμολόγο, αδαμαντολόγο, ωρολογοποιό, καρφωτή, σχεδιαστή, τεχνίτες, και όλη την ομάδα ΠΑΝΙΔΗΣ) καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση που μπορεί να χρειαστεί μετά την όποια σας αγορά.
Για να μάθετε τι προσφέρουμε πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε στην ενότητα "Υπηρεσίες" καθώς επίσης και τα προϊόντα μας στην ενότητα "e-shop" του κεντρικού μενού. Πατώντας στην σημαία μπορείτε να επιλέξετε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες του ιστοτόπου (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Κινέζικα).
Σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας!

Let's get to know each other!
The company was founded in 1931 and has been housed in the same space since 1956. In 2021 we have a birthday! We close 90 years of presence and celebrate with you.
The logo of the company is the rosette in recent years, which is closely associated with the city of Eleusis as it is one of the sacred symbols of the ancient city and the Eleusinian Mysteries. It is part of the cultural heritage of the city and history.
Our long-term presence in the field is based on the quality of gold, the design, the strict selection of quality criteria, the services provided, the experienced and trained human resources (gemologist, diamond specialist, watchmaker, nailer, designer, craftsmen, and the whole PANIDIS team) as well as the service that may be needed after any of your purchases.
To find out what we offer in more detail, you can see in the "Services" section as well as our products in the "e-shop" section of the main menu. By clicking on the flag you can select one of the available languages ​​of the site (Greek, English, German, Russian and Chinese).
We welcome you and wish you to meet your expectations!


Lass uns einander kennenlernen!
Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und befindet sich seit 1956 auf demselben Gelände. 2021 haben wir Geburtstag! Wir schließen die 90-jährige Präsenz und feiern mit Ihnen.
Das Logo des Unternehmens ist die Rosette der letzten Jahre, die eng mit der Stadt Eleusis verbunden ist, da sie eines der heiligen Symbole der antiken Stadt und der eleusinischen Mysterien ist. Es ist Teil des kulturellen Erbes der Stadt und der Geschichte.
Unsere langfristige Präsenz auf diesem Gebiet basiert auf der Qualität von Gold, dem Design, der strengen Auswahl von Qualitätskriterien, den erbrachten Dienstleistungen, den erfahrenen und geschulten Mitarbeitern (Gemmologe, Diamantspezialist, Uhrmacher, Nagler, Designer, Handwerker und die gesamte PANIDIS) Team) sowie den Service, der nach einem Ihrer Einkäufe benötigt wird.
Weitere Informationen zu unserem Angebot finden Sie im Bereich "Dienstleistungen" sowie unsere Produkte im Bereich "E-Shop" des Hauptmenüs. Durch Klicken auf die Flagge können Sie eine der verfügbaren Sprachen der Site auswählen (Griechisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch).
Wir begrüßen Sie und wünschen Ihnen, Ihre Erwartungen zu erfüllen!


Давайте узнаем друг друга!
Компания была основана в 1931 году и находится на одном месте с 1956 года. В 2021 году у нас день рождения! Мы закрываем 90-летие присутствия и празднуем вместе с вами.
Логотипом компании является розетка последних лет, которая тесно связана с городом Элевсин, так как является одним из священных символов древнего города и Элевсинских мистерий. Это часть культурного наследия города и истории.
Наше долгосрочное присутствие в этой области основано на качестве золота, дизайне, строгом выборе критериев качества, предоставляемых услугах, опытных и обученных людских ресурсах (геммолог, специалист по бриллиантам, часовщик, гвоздезабиватель, дизайнер, мастера и весь PANIDIS. team), а также услуги, которые могут потребоваться после любой из ваших покупок.
Чтобы узнать, что мы предлагаем более подробно, вы можете увидеть в разделе «Услуги», а также наши продукты в разделе «Электронный магазин» главного меню. Нажав на флаг, вы можете выбрать один из доступных языков сайта (греческий, английский, немецкий, русский и китайский).
Мы приветствуем вас и желаем оправдать ваши ожидания!


让我们彼此认识!
该公司成立于1931年,自1956年以来一直设在同一地方。2021年我们生日快乐!我们结束90年的成立,并与您庆祝。
该公司的徽标是近年来的玫瑰花结,它与Eleusis市紧密相关,因为它是古城和Eleusinian奥秘的神圣象征之一。它是城市和历史文化遗产的一部分。
我们在该领域的长期存在基于黄金的质量,设计,严格选择质量标准,提供的服务,经验丰富且训练有素的人力资源(宝石学家,钻石专家,钟表匠,钉书匠,设计师,手工艺人以及整个PANIDIS)团队)以及您购买任何产品后可能需要的服务。
要详细了解我们提供的产品,您可以在主菜单的“服务”部分以及我们的产品在“电子商店”部分中看到。通过单击标志,您可以选择站点的一种可用语言(希腊语,英语,德语,俄语和中文)。
我们欢迎您,并希望您能达到您的期望!