Λιγα λόγια


 Λιγα λόγια  Λιγα λόγια  Λιγα λόγια
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1931 και στεγάζεται στον ίδιο χώρο απο το 1956.
Το λογότυπο της επιχείρησης είναι ο ρόδακας τα τελευταία χρόνια ,  που συνδέεται στενά με την πόλη της Ελευσίνας καθώς αποτελεί ένα απο τα ιερά σύμβολα της αρχαίας πόλεως και των Ελευσινίων Μυστηρίων. Είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλεως και της ιστορίας.

The company was founded in 1931 and is housed in the same place since 1956.
The business logo is the rosette in recent years, closely linked to the city of Elefsina as it is one of the holy symbols of the ancient city and the Eleusinian Mysteries. It is part of the cultural heritage of the city and history.

Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und befindet sich seit 1956 am selben Ort.
Das Firmenlogo ist die Rosette der letzten Jahre, die eng mit der Stadt Elefsina verbunden ist, da es eines der heiligen Symbole der antiken Stadt und der Eleusinian Mysteries ist. Es ist Teil des kulturellen Erbes der Stadt und der Geschichte.

Компания была основана в 1931 году и находится там же с 1956 года.
Бизнес-логотип - это розетка в последние годы, тесно связанная с городом Элефсина, поскольку это один из священных символов древнего города и Элевсинских Мистерий. Это часть культурного наследия города и истории.

该公司成立于1931年,自1956年以来一直位于同一个地方。
商业标志是近年来的玫瑰花,与Elefsina市紧密相连,因为它是古城和城市古镇的神圣象征之一。 它是城市和历史文化遗产的一部分。